Privaatsuspoliitika


OÜ RSKS Privaatsuspoliitika
Hindame kõrgelt Teie privaatsust ning seetõttu oleme koostanud järgmised põhimõtted, mille alusel töötleme oma klientide isikuandmeid. See privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes külastavad meie veebilehte. Küsimusi meie veebilehel teostatava isikuandmete töötlemise kohta saab esitada e-posti aadressil rsksou@gmail.com

Privaatsuspoliitika ulatus
Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes külastavad meie veebilehte.

Isikuandmete vastutav töötleja
 OÜ RSKS on isikuandmete vastutav töötleja.

Milliseid isikuandmeid me kogume?
Teenuse parima osutamise eesmärgil võime koguda vajalikus ulatuses Teie isikuandmeid, näiteks Teie nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad).
Meil on õigus keelduda kauba võõrandamisest või teenuse osutamisest, kui teenuse osutamine ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik.

Kuidas me isikuandmeid kogume?
Kogume Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul, näiteks ostu sooritamisel ning Teie poolt meie toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel. Kogume Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Miks me isikuandmeid töötleme?
Töötleme isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:
 •  kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 •  kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 •  kliendi päringutele vastamine
 •  kliendisuhete arendamine ja analüüs
 •  toodete ja teenuste pakkumine
 •  otseturundus
 •  õigustatud huvi
 •  tarbijaharjumuste uurimine
 •  teenuste haldamine ja arendamine
 •  veebilehe kasutamine ja täiustamine
 •  loosimiste ja küsitluste läbi viimine
 •  müügistatistika koostamine
 •  isikute ja vara kaitse
 •  seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?
Kasutame Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad kliendiandmebaasis ja veebilehel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Teie isikuandmete edastamine
Võime Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele me isikuandmeid edastame, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Muuhulgas edastab OÜ RSKS maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Transporditeenuse ostutamiseks vajalikud isikuandmed edastab OÜ RSKS ASile Omniva ja ASile Itella Smartpost.  Lisaks eeltoodule on meil õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel.

Isikuandmete töötlemise tähtaeg
Võime töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik meie ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Küpsiste kasutamine
Meie veebilehel kasutakse küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.
Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised:
 •  seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 •  püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 •  esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 •  kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Täpsemad juhised leiad siit:
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 9, 10, 11
Internet Explorer 7 ja 8
Safari
Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatele kättesaadavad.
Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Isikustamata andmete töötlemine
Meie veebilehe külastamisel võime koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Töötleme nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Isikuandmete edastamine riikidesse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda
Võime edastada isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui selleks on seaduslik alus.

Profileerimine
Võime kasutada Teie isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Me ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega
Teil on igal ajal õigus küsida meilt Teie isikuandmeid, nõuda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning Teie isikuandmete kustutamist.
Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt e-posti aadressil rsksou@gmail.com. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.
Meil on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. Meil on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

Privaatsuspoliitika muutmine
Meil on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav meie veebilehelt.

Kaebuste esitamine
Juhul, kui Te leiate, et rikume Teie isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda selle meie poole e-posti aadressil rsksou@gmail.com , Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Privaatsuspoliitika käesolev redaktsioon kehtib alates 23.05.2019